logo

27-11-2018 | Holiday on Guru Nanak Birthday


DITM College will keep holiday on account of Guru Nanak Birthday on 23/11/2018(Wednesday).

Download